Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2021

Η προστασία του απορρήτου και η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερωθείτε για τον τρόπο που η ατομική επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αμφιπὀλεως αρ. 10, Τ.Κ. 54454, με ΑΦΜ 112777980, ΔΟΥ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@payanna.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 231 550 7050 (στο εξής: «η Εταιρία» ή «η Εταιρία μας», «εμείς», «μας»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, οργανώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, διαβιβάζει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό μας κατάστημα.

Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την ασφαλή τήρηση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από κάθε παραβίαση της ασφάλειάς τους, όπως για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και φροντίζει για τη θεμιτή και σύννομη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία συμμορφώνεται απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων»- “GDPR” (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ) και τον Νόμο 4624/2019.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Με την παρούσα Πολιτική, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία μας συλλέγει, οργανώνει, αποθηκεύει, διαβιβάζει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, τις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, αλλά και τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική αφορά κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή αυτών.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, προς συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία, τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την επικρατούσα νομολογία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Προσωπικά Δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»), η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ.

Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι προσωπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της λήψης ιατρικών υπηρεσιών, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, αποτελούν δε ειδική κατηγορία δεδομένων.

Η Εταιρία μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα υγείας ούτε άλλου είδους δεδομένα που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία («ευαίσθητα δεδομένα»), παρά μόνο εάν εσείς με δική σας πρωτοβουλία μας τα κοινολογήσετε και με τη ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ. όταν μας πληροφορείτε αναφορικά με κάποια αλλεργία σε συγκεκριμένα συστατικά που ενδέχεται να περιέχονται στα προϊόντα μας).

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγουμε;

Η Εταιρίας μας φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.

Οι κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε είναι οι εξής:

 1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικό πρόσβασης (login password), όνομα, επίθετο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.
 2. Δεδομένα από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω του φυσικού είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν ενδεικτικά: το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής ή/και χρέωσης της παραγγελίας σας, στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του αριθμού τηλεφώνου, το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών (λ.χ. Facebook, Instagram), καθώς και στοιχεία τιμολόγησης (όνομα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες), σε περίπτωση που αιτηθείτε την έκδοση τιμολογίου.
 3. Δεδομένα από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω του φυσικού είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για παράδειγμα, συλλέγουμε δεδομένα από τις συνομιλίες μας μαζί σας στο πεδίο «Φόρμα Επικοινωνίας», τα σχόλιά σας και οι κριτικές σας στα προϊόντα μας, τυχόν παράπονα που μας υποβάλλετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wishlist), πληροφορίες πληρωμής, κ.ά.
 4. Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Ακόμη, συλλέγονται στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies.

Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση εκ μέρους σας επιπρόσθετων Προσωπικών Δεδομένων στην Εταιρία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

Α. απευθείας από το ίδιο το Υποκείμενο των Δεδομένων:

Εσείς οι ίδιοι, ως Υποκείμενα των Δεδομένων, μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συναλλασσόμενοι με την Εταιρία μας, είτε στο φυσικό είτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στις ακόλουθες ενδεικτικές περιπτώσεις:

1. όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική «Φόρμα Επικοινωνίας» ή όταν μας αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. Facebook, Instagram), με σκοπό να πληροφορηθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που μας παρέχετε στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης και με τη συγκατάθεσή σας, προς τον σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου “Newsletter” σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, ζητώντας τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα παραληπτών (“Unsubscribe”).

2. για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. παράδοση της παραγγελίας σας, ενημέρωσή σας για την παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα).

3. για τη συμμόρφωση της Εταιρίας μας με νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού, απαραίτητες λογιστικές ενέργειες, συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις).

Β. αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στον Δικτυακό μας Τόπο.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση εκ μέρους σας των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η Εταιρία δεν θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές  περιπτώσεις, να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις. Ακόμη, η παραχώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων στην Εταιρία μας μπορεί να είναι απαραίτητη, για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας και εν γένει για την επίτευξη των σκοπών που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον Δικτυακό μας Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Προσωπικών Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρία μας η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης προϊόντων ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Δικτυακό μας Τόπο (π.χ. ενημέρωση, υποβολή αιτήματος).

Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσής σας για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε με αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS, Viber, Whatsapp) από κινητό μας τηλέφωνο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδίως σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημα.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία μας;

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, με τρόπο σύννομο και θεμιτό, με διαφάνεια σε σχέση με εσάς ως Υποκείμενα των Δεδομένων, για τους σαφώς καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία μας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για την επίτευξη των εκάστοτε σκοπών επεξεργασίας.

Ακόμη, είναι ακριβή και επικαροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, τηρούνται δε για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου μπορούν να τηρούνται, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή για στατιστικούς σκοπούς και με εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως η ανωνυμοποίηση.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται με επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια και προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Σκοπός και Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, κατά τις αγορές σας είτε από το φυσικό είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι απαραίτητο να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μαζί μας ή αν αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Ενδεικτικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών μας υποχρεώσεων, π.χ. προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία προϊόντων και την παράδοση αυτών, να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να διεκπεραιώσουμε αίτημά σας για επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής ή/και χρέωσης της παραγγελίας σας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου), το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, στοιχεία τιμολόγησης, τα προϊόντα που αγοράστηκαν, ιστορικό παραγγελιών. Η παροχή των ως άνω Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη, για τη δέουσα εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την παράδοση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

Σε περίπτωση που ζητήσετε την παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο, αναγνωρίζετε ότι φέρετε την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και συναίνεση του προσώπου που ορίζετε ως παραλήπτη, όπως και τυχόν αξιώσεις του, αναφορικά με την κοινοποίηση των Προσωπικών του Δεδομένων στην Εταιρία μας, αποκλειστικά για τον σκοπό της παράδοσης σε αυτό των σχετικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει (δηλαδή για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης), λ.χ. στη συνεργαζόμενη εταιρία Courier. Ομοίως, μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με συμβατικές υποχρεώσεις μας, να αντικρούσουμε, εγείρουμε ή ασκήσουμε τις νόμιμες αξιώσεις μας, που πηγάζουν από τη συμβατική μας σχέση.

 • Για την επεξεργασία των πληρωμών σας, κατ’ εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών. Η ιστοσελίδα μας διαθέτει SSL Certificate για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών δεν αποθηκεύονται στα συστήματα της Εταιρίας μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, καθώς αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στη συνεργαζόμενη τράπεζα, που χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Για την πρόσβασή σας στον Δικτυακό μας Τόπο και τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και για την παροχή της λειτουργίας «Λογαριασμού Χρήστη».
 • Για τη διευκόλυνση της σύναψης σύμβασης αγοράς προϊόντων, π.χ. απάντηση στα αιτήματα/ ερωτήματα που μας υποβάλλετε στην ηλεκτρονική «Φόρμα Επικοινωνίας» ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. Facebook, Instagram), ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που επιθυμείτε. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης και με τη συγκατάθεσή σας, προς τον σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας.
 1. Για την απάντηση σε παράπονα/ αναφορές/ αξιολογήσεις σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και για σκοπούς έρευνας. Μπορούμε, επίσης, να διατηρούμε αρχείο των αξιολογήσεων/ παραπόνων σας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την καλύτερη ανταπόκρισή μας σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Η επεξεργασία αυτή θεμελιώνεται στα έννομα συμφέροντά μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα και τις υπηρεσίες για τα προϊόντα που σας παρέχουμε, με βάση την προσωπική εμπειρία των συναλλασσομένων με την Εταιρία μας.
 2. Για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου “Newsletter” σε τακτική βάση, με ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο “Newsletter”, σας ενημερώνουμε για προσφορές και προτάσεις, σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, ζητώντας τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα παραληπτών (“Unsubscribe”).
 3. Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις, για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού, απαραίτητες λογιστικές ενέργειες, συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου ή σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις, π.χ.  ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες ή φορολογικές αρχές.
 4. Για την επικοινωνία μας μαζί σας, όπου απαιτείται από τον νόμο ή όταν είναι απαραίτητη για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες, π.χ. ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας.

Ανήλικοι

Η Εταιρία μας αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ανηλίκων, ειδικά στο διαδικτυακό περιβάλλον. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να μην τηρεί και εν γένει να μην επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εν γνώσει της κάτω των 15 ετών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Στην έτερη περίπτωση, όταν πρόκειται για Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, η επεξεργασία τους είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος παρέχει τη συγκατάθεσή του.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός και αν τυχόν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με παραγγελίες και αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωσή τους, χρονικό διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις, όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου “Newsletter” τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται “Newsletter” από την Εταιρία μας και, πάντως, όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του, μετά από ανάκληση της συγκατάθεσής σας (“Unsubscribe”).

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή μπορεί να διατηρούν ανωνυμοποιημένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, με μη αναγνωρίσιμο τρόπο, για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Ποιος συλλέγει τα Προσωπικά σας Δεδομένα; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας πραγματοποιείται από τον φορέα της ατομικής επιχείρησης ή από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με τήρηση της εμπιστευτικότητας και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.  

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες ή σε τρίτους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι θα έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας ότι θα χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους διαβιβαστούν, μόνο για τους παραπάνω λόγους, ότι και δεν θα διαβιβάσουν/ κοινολογήσουν περαιτέρω τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός αν τους το επιβάλλει ο νόμος.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, διαθέτοντάς τα προς πώληση/ ενοικίαση, παρέχοντας,  μεταφέροντας, δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας αυτά σε τρίτους, και ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπό ασύμβατο προς τον σκοπό για τον οποίον αρχικά συλλέχθηκαν ή με τρόπο που δύναται να διακινδυνεύσει την ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητά τους.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι προτεραιότητά μας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την ασφαλή τήρηση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από κάθε παραβίαση της ασφάλειάς τους, όπως μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Στην απευκταία περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε άμεσα εντός 72 ωρών από την καταγραφή του περιστατικού.

Περιπτώσεις αυτόματης συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία μας καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν τεχνολογίες, για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όταν ο χρήστης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσει με την Εταιρία. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην Εταιρία να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών της.

 Τέτοιες τεχνολογίες είναι:

1. Διευθύνσεις IP: Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε πελάτη κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του Δικτυακού μας Τόπου.

2. Cookies: Με τον όρο “cookies”, εννοούμε μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται είτε στον υπολογιστή είτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε. Σκοπός των cookies είναι να ειδοποιούν τον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική Cookies).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή ποια Προσωπικά σας Δεδομένα έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, αν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους- αποδέκτες και σε ποιους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

2. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που τηρούμε, λαμβάνοντας δωρεάν αντίγραφο αυτό, μετά από σχετική αίτησή σας. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να αιτηθείτε, μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.

3. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή/ και διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, σε περίπτωση που αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους («δικαίωμα στη λήθη») από τα συστήματα της Εταιρίας, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εάν υπεβλήθησαν σε επεξεργασία παράνομα και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους (π.χ. για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία, για στατιστικούς σκοπούς, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων).

4. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας, σε πρόσωπο που θα μας υποδείξετε, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή γίνεται κατ’ εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

5. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης (αντίταξης) στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, οπότε και θα απέχουμε από κάθε περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός αν η συνέχιση της επεξεργασίας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων.

6. Τέλος, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις που η συγκατάθεσή σας συνιστά τη νόμιμη βάση επεξεργασίας (π.χ. στην περίπτωση λήψης “Newsletter”).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή/ και για την ενάσκηση όλων των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο επικοινωνίας 231 550 7050, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@payanna.gr, είτε υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στο φυσικό μας κατάστημα στη διεύθυνση: Αμφιπὀλεως αρ. 10, Τ.Κ. 54454, Θεσσαλονίκη.

Για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, προτού εξετάσουμε οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Προς τούτο, κάθε αίτημά σας αναφορικά με την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση ή επικαιροποίηση). Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα πρέπει να αποδεικνύεται η παρεχόμενη άδειά σας να ενεργήσει για τον σκοπό αυτό.

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξετάζει τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας, το συντομότερο δυνατό, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την τυχόν ανάγκη παράτασης και για τους λόγους της καθυστέρησης, θα ενημερωθείτε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας από την Εταιρία.

Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εφόσον δεν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ. έγγραφη επιστολή), η απάντηση θα σας παρασχεθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων»- “GDPR” (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ) και τον Νόμο 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία καθυστερεί, πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος, να ανταποκριθεί στην αίτησή σας, καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 210 6475600.

Ερωτήσεις και σχόλια

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί ή σχόλια και προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εκ μέρους μας διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 231 550 7050 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@payanna.gr.